#1 හෙළකුරු (Helakuru) – Discover Real-time Unicode and Sinhala Font

Sinhala keyboard app that makes typing Sinhala faster than ever before. Typing in සිංහල (Sinhala) on your iOS, Android Mobile phones and tablets as well as Computer and Laptops. Just got easier with Helakur’s Sinhala typing keyboard for Android, iOS, Windows Linux and MacOS. Intended for use with a normal QWERTY (English) keyboard. Services by Bhasha.

Here is the Installation and User guide for Sinhala Keyboard.
 • Sinhala Unicode fonts for
 • Simple and intuitive typing – no memorizing key positions.
 • Easy switching between English and Sinhala changing keyboards.
 • Supports Android iOS version.

Typing in සිංහල (Sinhala) with Helakuru

Helakuru is a simple and intuitive method for typing Intended for using a regular QWERTY (English) English keyboard. Try it online Unicode for සිංහල (Sinhla) typing.

Available Feature

 • ශබ්දානුකූල ක්‍රමයෙන් සිංහල ලිවීමේ පහසුකම
 • විජේසේකර ක්‍රමයෙන් සිංහල ලිවීමේ පහසුකම
 • Voice Typing මඟින් සිංහල ලිවීමේ පහසුකම
 • Tamil Unicode අකුරු, Tamil Legacy අකුරු බවට convert කිරීමේ පහසුකම
 • සිංහල Unicode අකුරු, සිංහල Legacy අකුරු බවට convert කිරීමේ පහසුකම
 • සිංහල Unicode fonts සහ Legacy fonts download කරගැනීමේ පහසුකම

iOS Download

Play Store (apk) Download

Light weight version of Helakuru for low-end devices

How to install Keyboard for Android

 1. Go to Android Settings >> Language and Keyboard >> Enable the Helakuru Keyboard.

How to install Keyboard for iOS

 1. Go to Settings >> General >> Keyboard >> Keyboards >> Add the Helakuru Keyboard.

How do I change my default Language on Helakuru?

 1. Helakuru App Right Corner Click Settings >> Click on Language >> Select Language

New Features – හෙළකුරු Digital යතුරුපුවරුව

Frequently Asked Questions ?

Can I get my typed Sinhala text in English also?

Yes, you can get Sinhala text of your English type.

How to type Sinhala keys by Voice Typing in Helakuru?

1. Press the Mic icon on the keyboard.
2. The first time you press that, you will be asked for permission to your microphone as follows. Click on “While using the App” and give permission

Is there a service charge for Helakuru keyboard?

No. Helakuru keyboard is a free service. and pro version also available.

You may want to read these:

HelaPay | Everything you need to know about හෙළPay Top Up & Pay Bills

Best Work From Home and Learn Plans

Start your own Mobile Shop in Sri Lanka

Follow us on

 • We would love to hear from you! Please comment below or send us your feedback and suggestions.
Views: 11

Comments

 • abheetha
  April 7, 2022 at 10:26 am

  saaaa

 • ❤️ RNV Ranuwa ✌️
  April 3, 2022 at 1:21 pm

  ආදරෙයි හෙලකුරු…❤️🥰 සුපිරි වැඩක් අපේ වැඩක් 🥳 හොදම කීබීඩ් එකක් ❤️
  සින්හල ෆොන්ට් සෙට් එක්කුත් දැම්මනම් තවත් සුපිරි 🥺❤️

 • lasitha udayanga
  March 17, 2022 at 8:11 pm

  sinhala typing

 • S. Perera
  November 11, 2021 at 10:05 am

  when we copy and paste to a word document, some letters are changing. Why?

  • Team
   December 14, 2021 at 2:46 pm

   please send screenshots

 • මෙතුන් සත්සර
  November 7, 2021 at 10:36 am

  මේ අප් එක සුපිරි

 • Chandana Nissanka
  October 25, 2021 at 2:10 pm

  mail sinhala keybord

Add a comment