ජනාධිපති අපේක්ෂකයා කියන තැනට ඉදිරිපත්වෙලා තියෙන පාර්ලිමේන්තු දායකත්වය

දැනට ජනාධිපති අපේක්ෂකයා කියන තැනට ඉදිරිපත්වෙලා තියෙන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන

Anura Kumara Dissanayake, Patali Champika Ranawaka, Sajith Premadasa

Karu Jayasuriya පාර්ලිමේන්තු දායකත්වය Manthri.lk වලට අනුව.

(මෙතනදී Gotabhaya Rajapaksa, Rohan Pallewatta, Nagananda Kodituwakku)

 (සසඳන්න විදියක් නැහැ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් නොවීම නිසා.)

Sri Lankan Politicians
Anura Kumara Dissanayake
Member of Parliament (MP)
Sri Lankan Politicians
Patali Champika Ranawaka
Minister – Megapolis and Western Development
Sri Lankan Politicians
Sajith Premadasa
Minister – Housing, Construction and Cultural affairs
Sri Lankan Politicians
Karu Jayasuriya
Speaker of the Parliament of Sri Lanka

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment