නවතම ෆේස්බුක් කාන්දුව හේතුවෙන් මිලියන 419 කගේ දුරකථන අංක නිරාවරණය වී තිබේ.

ෆේස්බුක් නැවතත් කාන්දු වී ඇත. නවතම උල්ලංඝණය කිරීමක දී, ඔවුන්ගේ ෆේස්බුක් පැතිකඩ හා සම්බන්ධ මිලියන සිය ගණනකගේ දුරකථන අංක ජනතාවට විවෘතව ප්‍රවේශ විය හැකි දත්ත ගබඩාවක තිබී සොයාගෙන ඇත. නිරාවරණය වූ දත්ත ගබඩාවේ ලෝකය පුරා පැතිරී ඇති ෆේස්බුක් ගිණුම් හිමියන්ගේ වාර්තා මිලියන 419 ක් අඩංගු වේ.

නිරාවරණය වූ ගිණුම් වලට එක්සත් ජනපදය පදනම් කරගත් ෆේස්බුක් භාවිතා කරන්නන්ගේ වාර්තා මිලියන 133 ක්, එක්සත් රාජධානිය පදනම් කරගත් පරිශීලකයින්ගේ වාර්තා මිලියන 18 ක් සහ වියට්නාමයේ වෙසෙන පරිශීලකයින්ගේ වාර්තා මිලියන 50 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ඇතුළත් බව TechCrunch වාර්තා කරයි.

දුරකථන අංක සහ ෆේස්බුක් හැඳුනුම්පත් මෙන්ම මෙම අනාරක්ෂිත දත්ත සමුදායන්හි සමහර වාර්තා වල “පරිශීලකයාගේ නම, ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය සහ රට අනුව ස්ථානය” ද අඩංගු වේ

මේ සම්බන්ධයෙන් වෙබ් සත්කාරක සමාගම සම්බන්ධ කර ගැනීමෙන් පසුව දත්ත සමුදාය නොබැඳි ලෙස ගෙන ඇත.

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment